Shueisha ได้ปล่อยเอกสาร Media Guide 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา โดยในเอกสารได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาในนิตยสารของทางค่าย โดยเอกสารมีรายงานจำนวนการพิมพ์ของนิตยสารและกลุ่มผู้อ่าน

โดยรายงานยอดพิมพ์นิตยสารเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 – 31 ธันวาคม 2018

กลุ่มนิตยสารสำหรับเด็กผู้ชาย

 • Weekly Shonen Jump ยอดพิมพ์ 1,740,000 เล่ม
 • V Jump ยอดพิมพ์ 187,500 เล่ม
 • Saikyou Jump ยอดพิมพ์ 150,000 เล่ม
 • Jump SQ ยอดพิมพ์ 210,000 เล่ม (รวมฉบับ Digital)
 • Weekly Young Jump ยอดพิมพ์ 506,000 เล่ม
 • Ultra Jump ยอดพิมพ์ 36,000 เล่ม
 • Grand Jump ยอดพิมพ์ 170,000 เล่ม

โดยในรายงานได้เผยสมาชิกของเว็บไซต์ Shonen Jump+ ซึ่งมีทั้งหมด 2.4 ล้านคน และเว็บไซต์ Weekly Shonen Jump มีผู้เข้าชมมากถึง 2.4 ล้านคนและผู้เยี่ยมชมไม่ซ้ำหน้ากันถึง 880,000 คนต่อเดือน

ในรายงานไม่ได้เผยกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเป็นเพศ สำหรับนิตยสาร Weekly Shonen Jump แต่แยกตามอายุ โดยมีผู้อ่านอายุตั้งแต่ 25 ปีเป็นต้นไปจำนวน 27.4%, อายุ 19-24 ปีจำนวน 25.8%, อายุ 16-18 ปีจำนวน 17.6%, อายุ 13-15 ปี จำนวน 16.4%, อายุ 10-12 ปีจำนวน 9.6% และอายุน้อยกว่า 9 ปีตั้งแต่ 3.2%

สำหรับ V Jump 90% เป็นผู้ชายและ 10% เป็นผู้หญิง โดย 25% เป็นนักอ่านที่อยู่ในชั้นประถมปลาย, 24% ในโรงเรียนมัธยมต้น, 20% ชั้นประถมต้น, 12% ชั้นมัธยมปลาย, 15% เป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว และ 4% อยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วน Saikyou Jump ผู้อ่าน 58.5% อยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย, 28% อยู่ในชั้นประถมต้น, 11% เป็นชั้นมัธยม และ 2.5% เป็นชั้นมัธยมปลายขึ้นไป

Weekly Young Jump ได้เผยว่า 72.2% ได้เผยว่าผู้ซื้อนิตยสารจากร้านสะดวกซื้อ, 17% มาจากร้านขายหนังสือ, 6.7% มาจากร้านขายหนังสือทางสถานีรถไฟ โดย 47.8% เป็นผู้อ่านที่มีอายุตั้งแต่ 20-27 ปี และ 32.3% เป็นผู้อ่านตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป

ในส่วนของ Jump SQ ผู้อ่าน 30.2% อายุตั้งแต่ 25-29 ปี, 26.4% เป็นผู้อ่านในวัย 20-24 ปี, 25.2% เป็นผู้อ่านอายุ 15-19 ปี และ 18.2% เป็นผู้อ่านอายุ 30-34 ปี โดยแบ่งเป็นผู้อ่านชาย 67.5% และผู้อ่านหญิง 32.5%

ยอดพิมพ์ของนิตยสาร Weekly Shonen Jump ลดลงจากจำนวน 2 ล้านเล่มเมื่อปี 2017 ที่พิมพ์ไปทั้งหมด 1,915,000 เล่ม สมาคมผู้จัดพิมพ์นิตยสารญี่ปุ่น (JMPA) ตีพิมพ์แผนภูมิแสดงจำนวนการหมุนเวียนการพิมพ์ที่ลดลงใน Weekly Shonen Jump ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 ถึงมีนาคม 2017 โดยนิตยสารได้ตีพิมพ์สูงสุดคือ 6.53 ล้านเล่มเมื่อปี 1994

กลุ่มนิตยสารสำหรับเด็กผู้หญิง

 • Ribon ยอดพิมพ์ 145,000 เล่ม
 • Cookie ยอดยพิมพ์ 34,000 เล่ม
 • Margaret ยอดพิมพ์ 38,000 เล่ม
 • Bessatsu Margaret ยอดพิมพ์ 131,000 เล่ม
 • The Margaret ยอดพิมพ์ 36,000 เล่ม
 • Office YOU ยอดพิมพ์ 52,000 เล่ม
 • Cocohana ยอดพิมพ์ 54,000 เล่ม

สำหรับนิตยสาร Ribon นักอ่านเป็นชั้นประถมปลาย 66.6%, ชั้นประถมต้น 17.2%, ชั้นมัธยม 11.4% และชั้นมัธยมปลายหรือสูงกว่า 3.3%

นิตยสาร Bessatsu Margaret มีผู้อ่านอายุ 24 ปีขึ้นไปจำนวน 56.2%, ผู้อ่าน 15-18 ปีจำนวน 16%, ผู้อ่านอายุ 19-23 ปีจำนวน 15.1% และผู้อ่านอายุ 14 ปีลงมาจำนวน 12.7%

นิตยสาร Office YOU มีจำนวนผู้อ่านอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปจำนวน 71% โดยแบ่งเป็นแม่บ้าน 32%, พนักงานออฟฟิศ 27% และคนทำงาน Part-Time 17%

แอป Manga Mee ของทาง Shueisha ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงได้มียอด Download ประมาณ 1 ล้านครั้งและมีผู้ใช้รายเดือนประมาณ 500,000 ราย

Source : Shueisha Ad Navi via ANN