Kadokawa Corporation ได้มีการประกาศว่าทางบริษัทได้ก่อตั้งสตูดิโออนิเมชั่น 3DCG และวิชวลเอฟเฟกต์ ในชื่อว่า Kadan

โดยศูนย์กลางลักของสตูดิโอคือคุณ Seshita Hiroyuki ผู้กำกับอนิเมะที่เคยร่วมดูแลการผลิตอนิเมชั่น 3DCG จาก Polygon Pictures เช่น Knights of Sidonia, Ajin, Godzilla: Planet of the Monsters, Blame! และ Levius โดยสตูดิโอ Kadan จะใช้ประสบการณ์ของคุณ Seshita ในการผลิตอนิเมชั่น 3DCG

คุณ Seshita จะอยู่ในฐานะรองประธานของสตูดิโอ ส่วนคุณ Kikuchi Takeshi โปรดิวเซอร์ของทาง Kadokawa จะเป็นประธานตัวแทนผู้อำนวยการ Kadokawa ถือหุ้น 97.5% ในสตูดิโอ

สตูดิโอจะมุ่งเน้นการผลิตอนิเมชั่น 3DCG เต็มรูปแบบด้วยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติแบบ cel look, เทคโนโลยี Extended reality, โมเดล 3D, Projection mapping, CG สำหรับวิดีโอเกมและภาพยนตร์คนแสดง

Source : PR Times, The Mainichi Shimbun’s Mantan Web